Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 Şehitkamil GAZİANTEP  adresinde mukim Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği. (bundan böyle kısaca "Halı İhracatçılar Birliği" olarak anılacaktır) ile www.kapasitemizidolduralim.com Portalına (bundan böyle kısaca "Portal" olarak anılacaktır) üye olmak için ………………………………………………………………. adresinde mukim …………………………………………………………(bundan böyle kısaca "üye" olarak anılacaktır) arasında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

  1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu; Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği üyesi olan şirketlerin kendi arasındaki hammadde, makina, yedek parça alım satımı işlemlerinin daha kolay sağlanabilmesi için www.kapasitemizidolduralim.com adındaki portala üye olmasını kapsamaktadır.

  1. Üyelik Şartları

3.1 "www.kapasitemizidolduralim.com"a üye olabilmek için Halı İhracatçılar Birliği üyesi olmak ve üretici firma olduğuna dair güncel kapasite raporu sunmak gerekmektedir.

3.2 “Halı İhracatçılar Birliği” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, gerçeğe aykırı beyanda bulunmayacağını beyan eder.

Üye;  gerçeğe aykırı ilandan dolayı, üyeler tarafından yayınlanan ilanlardan dolayı ve taraflar arasındaki alım satımdan doğan sorunlar nedeniyle Halı İhracatçılar Birliği’nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul eder.

4.1.2 "Üye”, “Halı İhracatçılar Birliği”nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Halı İhracatçılar Birliği”nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “Halı İhracatçılar Birliği” ne bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği şirket bilgisini “Halı İhracatçılar Birliği” tarafından ilgili tarafa verebilir.

4.1.3. "Üye"lerin, “www.kapasitemizidolduralım.com” Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “Halı İhracatçılar Birliği”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

4.1.4. "Üye", www.kapasitemizidolduralım.com dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin          " www.kapasitemizidolduralım.com" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. " Halı İhracatçılar Birliği ", "Üye" tarafından " Halı İhracatçılar Birliği "ne iletilen veya " www.kapasitemizidolduralım.com " üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

4.1.5. "Üye", " Halı İhracatçılar Birliği "nin yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi” nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla " www.kapasitemizidolduralım.com " üzerinde işlem yapabilir. "Üye" nin, www.kapasitemizidolduralım.com " dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", " Halı İhracatçılar Birliği "in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki www.kapasitemizidolduralım.com " dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " Halı İhracatçılar Birliği " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.7. “Üye”, üçüncü şahıslardan veya diğer üyelerden aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Halı İhracatçılar Birliği”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının üyelerin kendisine ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Halı İhracatçılar Birliği”ni ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.2. " Halı İhracatçılar Birliği "nin Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. "Halı İhracatçılar Birliği", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " Halı İhracatçılar Birliği Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Halı İhracatçılar Birliği” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

4.2.2. "Halı İhracatçılar Birliği", " www.kapasitemizidolduralim.com "da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Halı İhracatçılar Birliği", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler Halı İhracatçılar Birliği "in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " Halı İhracatçılar Birliği " yapabilir. " Halı İhracatçılar Birliği " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.2.3. "Halı İhracatçılar Birliği", " www.kapasitemizidolduralim.com "un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " Halı İhracatçılar Birliği " bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

4.2.4. "Halı İhracatçılar Birliği"nin, "Halı İhracatçılar Birliği" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “www.kapasitemizidolduralim.com da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  1. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

" Halı İhracatçılar Birliği ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

  1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " Halı İhracatçılar Birliği " işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " Halı İhracatçılar Birliği " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " Halı İhracatçılar Birliği "den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " Halı İhracatçılar Birliği "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin  imzalanması ile üye sözleşmeyi okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ve “www.kapasitemizidolduralım.com”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.